மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

புதன், 9 ஜூலை, 2014

வீதியின் மறு துளிfhjypf;f xUtd;
ehdh fhjiyj; NjLfpNwd;!
vdf;fh fhjypd;Nky; Nkhfk;!
Gupatpy;iyNa!
X! ,Uf;fyhk;
ftpij thrpf;fj; njhlq;fpa vdf;F
fhjiy Nerpf;Fk; Mir te;jpUf;fyhk;!

fhjypg;gJk; fhjypf;fg;gLtJk;
mj;jid ngupa Rfkh?
capu;tupd; cf;Fuy; nka;tpl;NlhLk;
fhjy;tupd; ftiyfs; nka;tpl;NlhLkh?
rup fhjypg;Nghk;..
ahiuf; fhjypg;gJ?
fiyfs; kpQ;rpa fhtpaj;jiytidah?
Njhs;fs; jpkpUk; kwj;jkpoidah?
nrhy;NyhL ry;yhgk; nra;Ak; ftpQidah?
J}upif nfhz;L fhupifapd; tjdk; njhLk;
ngUk; Xtpaidah?
ahiuf;fhjypg;gJ………..
Ntz;lhk;..Ntz;lhk;..
GJiknaDk; Crp nfhz;L 
goiknaDk; nghj;jiyj; ijj;jpl..
tPuj;jpy; rpte;jpUf;Fk;
khiy thdNk th fhjypg;Nghk;!

fpistpl;L fpisjhtp
kuk;tpl;L kuk;jhtp
msfhy; moF Nru;f;Fk;
rpl;Lf;FUtpNa th fhjypg;Nghk;!
VNjNjh nrhy;yp rpupg;gJ Nghy;
rpq;fhukha; jiyairf;Fk;
gr;rpiyfNs thUq;fs; fhjypg;Nghk;!
kdk;njhl;L jiunjhl;L
fly; NrUk; kioj;JspNa th fhjypg;Nghk;!
fhf;ifNah fUq;FapNyh
ftiyapy;iy vdf;F
vd; fz; ghu;j;J Ngr rk;kjkh?
thUq;fs; fhjypg;Nghk;!
mlNl
rw;W nghWq;fs;!
nfhQ;rk; epy;Yq;fs;!
Xuhapuk; Xl;ilf; fz;fisf; nfhz;l g+kpapJ!
rhjpnad;Wk; ,dnkd;Wk;
rkhjp fl;btpLthu;fs; ek; fhjYf;F!
vd;idf; $l;br;nry;Yq;fs;
cq;fs; cyfpw;F
capu; cUff; fhjypg;Nghk;;!!!6 கருத்துகள்:

 1. மிக்க நன்றி சார். தங்களின் வேகம் குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் இன்றுதான் பார்க்கிறேன்.. மிக்க நன்றி சார்

  பதிலளிநீக்கு
 2. என்ன ஆச்சும்மா? நலம்தானே? உடல்நிலைக்கு ஒன்றுமில்லையே? உங்கள் வலைப்பக்க ஓவியத்தைக் கவிதைப்போட்டிக்கான படமாகத் தந்திருக்கிறார்கள் கவனித்தீர்களா? வேலைப்பளு அதிகமிருந்தாலும், அவ்வப்போது எழுதுவது சாலை வெயிலில் மரநிழல் தரும் சுகம் போலத்தானே? எழுத வேண்டுகிறேன். நன்றி

  பதிலளிநீக்கு
 3. வேலைப்பளு அதிகமிருந்தாலும், அவ்வப்போது எழுதுவது சாலை வெயிலில் மரநிழல் தரும் சுகம் போலத்தானே? எழுத வேண்டுகிறேன். வீதி கூட்டத்தில் உங்கள் கவிதையை எதிர்பார்த்து ஏமாந்தோம். எல்லாரும் கேட்டார்கள். என்ன ஆச்சு?

  பதிலளிநீக்கு
 4. Velaippaluvudan enadhu udal nilaum sari ilai sir. Sila naalkal kalithu eludhuvadhai thodangi viduhiren sir. Nandri

  பதிலளிநீக்கு